Vil du være med til at sikre borgernes grundlovssikrede rettigheder som formand for en taksationskommission?

Transportministeriet søger en formand for Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster. Hvervet er ledigt til besættelse pr. 1. oktober 2024, og udnævnelse sker for en periode på seks år.

Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster omfatter Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Taksationskommissionerne er uafhængige forvaltningsmyndigheder, der er nedsat nedsat efter vejlovens § 105. Kommissionerne behandler sager om værdiansættelse (taksation) af fast ejendom i forbindelse med kommunale ekspropriationer og andre indgreb efter vejloven, planloven mv.

Det er blandt andet kommissionens opgave at sikre, at borgernes lovsikrede rettigheder ikke overtrædes i forbindelse med ekspropriationer. Kommissionens arbejde har dermed væsentlig betydning for borgerne, der berøres.

Formanden for en taksationskommission leder taksationskommissionens arbejde og sammensætter for hver enkelt sag en kommission, der består af formanden selv og to medlemmer udvalgt blandt personer, som er udpeget af kommunalbestyrelserne i disses funktionsperiode.

Krav til kommissionsformænd

Formændene for taksationskommissionerne skal ifølge vejloven have juridisk kandidateksamen eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet.

Taksationskommissionsformænd udnævnes af transportministeren.

I praksis er der ofte blevet udpeget dommere eller forhenværende dommere som formænd for taksationskommissionerne, men dommererfaring er ikke en betingelse for udnævnelse.  Du vil således også kunne komme i betragtning, hvis du har anden erfaring med (rets)ledelse eller erfaring fra andet juridisk arbejde, herunder i den statslige, regionale eller kommunale administration.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med arbejde i erstatnings- og taksationskommissioner eller tilsvarende embeder eller hverv, eller hvis du har kendskab til værdiansættelse og erstatningsopgørelse.

Honorering mv.

Honorering sker efter Transportministeriets cirkulære af 26. maj 2023 om honorarsatser på taksationsområdet.

Formændene for taksationskommissionerne skal selv antage eventuel sekretariatsbistand, der ligeledes honoreres i henhold til det nævnte cirkulære.

Ansøgning

Send dit CV og ansøgning samt andre relevante dokumenter ved hjælp af linket i højre side senest den 20. august 2024.

Formændene for taksationskommissionerne er underlagt forvaltningslovens regler om habilitet, og det forventes, at du oplyser om bijobs eller lignende, der kan have betydning for din habilitet.

Det er en forudsætning for transportministerens udnævnelse af en dommer som formand, at vedkommendes retspræsident eller en anden dommer, som en retspræsident har bemyndiget dertil, udpeger den pågældende efter retsplejelovens § 47 a, stk. 3. Ønsker Transportministeriet at udnævne en dommer, vil ministeriet derfor skulle anmode den relevante retspræsident om udpegning, jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 3. Den pågældende dommer skal endvidere søge Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse til at varetage hvervet. Den egentlige udnævnelse foretages også i disse tilfælde af transportministeren.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte retschef Kirstine F. Hindsberger, Transportministeriet. Transportministeriets telefonnummer er 41 71 27 00 og mailadressen er trm@trm.dk.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. 
Transportministeriets er medlem af Foreningen Lige Adgang.

 

Andre jobannoncer

Vil Du/I – som medlem – annoncere?

Kontakt Foreningen Lige Adgang på:
Telefon: 9389 4383
Email: job@ligeadgang.dk

Tilføj din overskrift her

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more